Học tập qua mạng

Ôn tập đầu năm học 2020 – 2021

Tuần 1

Khối Môn / phân môn Tên bài học
Hai Toán Khối 2 – Toán – Tuần 1 – Tiết 1
Khối 2 – Toán – Tuần 1 – Tiết 2
Khối 2 – Toán – Tuần 1 – Tiết 3
Khối 2 – Toán – Tuần 1 – Tiết 4
Khối 2 – Toán – Tuần 1 – Tiết 5
   
Tiếng Việt Khối 2 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 1
Khối 2 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 2
Khối 2 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 3
Khối 2 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 4
Khối 2 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 5
   
 TNXH Khối 2 – TNXH
   
Thể dục Khối 2 – Thể dục
 
Ba Toán Khối 3 – Toán – Tuần 1 – Tiết 1
Khối 3 – Toán – Tuần 1 – Tiết 2
Khối 3 – Toán – Tuần 1 – Tiết 3
Khối 3 – Toán – Tuần 1 – Tiết 4
Khối 3 – Toán – Tuần 1 – Tiết 5
   
Tiếng Việt Khối 3 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 1
Khối 3 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 2
Khối 3 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 3
Khối 3 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 4
Khối 3 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 5
Khối 3 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 6
   
 TNXH Khối 3 – TNXH – Tuần 1
   
Thể dục Khối 3 – Thể dục
 
Bốn Toán  Khối 4 – Toán – Tuần 1 – Tiết 1
 Khối 4 – Toán – Tuần 1 – Tiết 2
Khối 4 – Toán – Tuần 1 – Tiết 3
Khối 4 – Toán – Tuần 1 – Tiết 4
Khối 4 – Toán – Tuần 1 – Tiết 5
   
Tiếng Việt  Khối 4 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 1
 Khối 4 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 2
 Khối 4 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 3
 Khối 4 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 4
 Khối 4 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 5
   
TNXH  Khối 4 – TNXH – Tuần 1 – Tiết 1
 Khối 4 – TNXH – Tuần 1 – Tiết 2
   
Tiếng Anh  GETTING STARTED – LESSON 1
 
 Thể dục  Khối 4 – Thể dục
   
Tin học Khối 4 – Tin học (Bản in)
Khối 4 – Tin học (Bản trực tuyến)
 
Năm Toán  Khối 5 – Toán – Tuần 1 – Tiết 1
 Khối 5 – Toán – Tuần 1 – Tiết 2
 Khối 5 – Toán – Tuần 1 – Tiết 3
 Khối 5 – Toán – Tuần 1 – Tiết 4
Khối 5 – Toán – Tuần 1 – Tiết 5
   
Tiếng Việt  Khối 5 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 1
 Khối 5 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 2
 Khối 5 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 3
 Khối 5 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 4
 Khối 5 – Tiếng Việt – Tuần 1 – Tiết 5
   
 Khoa học  Khối 5 – Khoa học – Tuần 1 – Tiết 1
   
Lịch sử – Địa lí  Khối 5 – Lịch sử – Địa lí – Tuần 1 – Tiết 1
   
Tin học Khối 5 – Tin học (Bản in)
Khối 5 – Tin học (Bản trực tuyến)
   
Thể dục Khối 5 – Thể dục

 

Tuần 2

Khối Môn / phân môn Tên bài học
Hai Toán  Khối 2 – Toán – Tuần 2 – Tiết 1
 Khối 2 – Toán – Tuần 2 – Tiết 2
 Khối 2 – Toán – Tuần 2 – Tiết 3
Khối 2 – Toán – Tuần 2 – Tiết 4
 Khối 2 – Toán – Tuần 2 – Tiết 5
 
Tiếng Việt  Khối 2 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 1
 Khối 2 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 2
 Khối 2 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 3
 Khối 2 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 4
 Khối 2 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 5
 
 TNXH  Khối 2 – TNXH – Tuần 2
 
Thể dục Khối 2 – Thể dục
Ba Toán Khối 3 – Toán – Tuần 2 – Tiết 1
Khối 3 – Toán – Tuần 2 – Tiết 2
Khối 3 – Toán – Tuần 2 – Tiết 3
Khối 3 – Toán – Tuần 2 – Tiết 4
Khối 3 – Toán – Tuần 2 – Tiết 5
 
Tiếng Việt  Khối 3 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 1
 Khối 3 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 2
 Khối 3 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 3
 Khối 3 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 4
 Khối 3 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 5
 
 TNXH  Khối 3 – TNXH – Tuần 2
 
Thể dục Khối 3 – Thể dục
Bốn Toán  Khối 4 – Toán – Tuần 2 – Tiết 1
 Khối 4 – Toán – Tuần 2 – Tiết 2
 Khối 4 – Toán – Tuần 2 – Tiết 3
 Khối 4 – Toán – Tuần 2 – Tiết 4
 Khối 4 – Toán – Tuần 2 – Tiết 5
 
Tiếng Việt  Khối 4 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 1
 Khối 4 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 2
 Khối 4 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 3
 Khối 4 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 4
 Khối 4 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 5
 
TNXH  Khối 4 – TNXH – Tuần 2
 
Tiếng Anh  GETTING STARTED – TUẦN 2
 GETTING STARTED – TUẦN 2 – KEYS
 Thể dục  Khối 4 – Thể dục
 
Tin học Khối 4 – Tin học (Bản in)
Khối 4 – Tin học (Bản trực tuyến)
Năm Toán  Khối 5 – Toán – Tuần 2 – Tiết 1
 Khối 5 – Toán – Tuần 2 – Tiết 2
 Khối 5 – Toán – Tuần 2 – Tiết 3
 Khối 5 – Toán – Tuần 2 – Tiết 4
 Khối 5 – Toán – Tuần 2 – Tiết 5
 
Tiếng Việt  Khối 5 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 1
 Khối 5 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 2
 Khối 5 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 3
 Khối 5 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 4
 Khối 5 – Tiếng Việt – Tuần 2 – Tiết 5
 
 Khoa học  Khối 5 – Khoa học – Tuần 2
 
Lịch sử – Địa lí  Khối 5 – Lịch sử & Địa lí – Tuần 2
 
Tin học Khối 5 – Tin học (Bản in)
Khối 5 – Tin học (Bản trực tuyến)
 
Thể dục Khối 5 – Thể dục

Tiếp theo

Ôn tập cuối năm 2020 – 2021

Các đề ôn tập cuối năm học 2020 – 2021. Hãy nhấp vào chữ “Đề …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *