Home / Công Đoàn

Công Đoàn

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 

–         Bà Trương Thị Ánh Thu – CTCĐ

–         Bà Nguyễn Thị Hồng Liên – ủy viên

–         Ba Phan Thị Hồng Tuyên – Ủy viên